Kenmerken

De gemeenten die voor het Cittaslow keurmerk in aanmerking willen komen, moeten aan de onderstaande kenmerken voldoen. Een Cittaslow:

 • bedrijft milieupolitiek met als doel instandhouding en bevordering van regionale bijzonderheden en karakter van de gemeente, waarbij recyclingtechniek en hergebruiksystemen (recycling) bij voorkeur worden gestimuleerd;
 • heeft een infrastructuurpolitiek die over de indeling, verdeling en opwaardering van de gronden en locaties gaat;
 • ondersteunt en bevordert het gebruik van technologieën die worden ingezet ter verbetering van de kwaliteit van het milieu en de leefbaarheid;
 • stimuleert de productie en het verbruik van op natuurlijke wijze geproduceerde en milieuvriendelijke levensmiddelen, hieronder vallen uitdrukkelijk niet de genetisch gemanipuleerde producten. Daarnaast zullen, indien nodig, specifieke personen als beschermers worden aangewezen en ingezet, als de streekproductie in moeilijkheden verkeert;
 • beschermt en bevordert de productie van streekproducten die hun wortels in de lokale of regionale cultuur en traditie hebben en die bijdragen aan de regionale bijzonderheid, waarbij locaties en mogelijkheden beschikbaar worden gesteld, om het directe contact tussen consumenten en kwaliteitsproducenten te bevorderen;
 • bevordert en stimuleert de kwaliteit van de gastvrijheid als een echte verbinding met de gemeenschap met haar bijzonderheid;
 • verwijdert fysieke of culturele obstakels, die een goede benutting van datgene wat de Cittaslow te bieden heeft in de weg staan;
 • stimuleert bij alle inwoners, en dus niet alleen bij degenen die bij de uitvoering betrokken zijn, het bewustzijn dat zij in een Cittaslow leven. Bijzondere aandacht daarbij geldt voor de jeugd en de scholen en een systematische invoering van voedseleducatie, waarbij smaak en het eerlijke product een belangrijke rol spelen;
 • heeft en bevordert een goede gastvrijheid voor elkaar en voor degenen die de Cittaslow bezoeken of daar een tijdelijk verblijf hebben.

 

De deelnemende gemeente in het Cittaslow netwerk onderschrijft:

 • de ideologie en initiatieven van de organisatie te promoten en publicaties hierover onder de aandacht te brengen;
 • de overeenkomsten, regelingen en jurisdictie van de internationale organisatie te erkennen (rekeninghoudend met de vigerende lokale, regionale, landelijke wetgeving, die dominant is);
 • medewerking te verlenen aan inspecties door de organisatie op uitvoering van het Cittaslow gedachtegoed;
 • het delen van ideeën die voor algemeen gebruik door het Netwerk geschikt zijn.

 

Iedere deelnemende gemeente onderschrijft de Cittaslow-principes en wordt gevraagd:

 • het beeldmerk Cittaslow te gebruiken en zichzelf een Cittaslow te noemen;
 • een ieder, publiek- of privaatrechtelijk, het logo te laten gebruiken voor activiteiten die de verwezenlijking van de doelen van Cittaslow dichterbij brengen;
 • deel te nemen aan bijeenkomsten en vergaderingen, geïnitieerd door de internationale en nationale organisatie, gebruikmakend van de interne organisatie en faciliteiten.